Kullanım Koşulları
 

Etkinlik Fabrikam'ı kullanan ve üye olan herkes aşağıdaki kullanım koşullarını otomatik olarak kabul etmiş sayılır.  Etkinlik Fabrikam sitemize üye olarak aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz. Bu sözleşmede yer alan hükümler ve maddeler mevzuata göre veya Etkinlik Fabrikam’ın tek taraflı iradesine göre istenildiği zaman değiştirelebilir veya güncellenebilir.


1. Taraflar

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle 'Site Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), ETKİNLİK FABRİKAM BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “Etkinlik Fabrikam” ya da site sahibi “Şirket” olarak yer alacaktır) ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, sitenin kullanım koşulları ve kullanıcılarla site sahibi şirketin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması butonuna basıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Site Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Etkinlik düzenleyici de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda kullanıcı olabilir Etkinlik düzenleyici kısaca bu sözleşmede “ED” olarak yer alabilir. “Ed” Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Tanımlar

Etkinlik Fabrikam: ETKİNLİK FABRİKAM BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ unvanlı, Etkinlik Fabrikam sitesinin sahibi firmadır.

Site: www.etkinlikfabrikam.com alan adıyla veya ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Site Hizmetleri; Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, sitenin internet kullanıcılarına çeşitli eğlence ve kültürel etkinlikleri duyurması, ED’lerin düzenleyeceği etkinlikleri site platformunu kullanarak duyurması ve etkinliklere katılım için davetiye, katılım hakkı, rezervasyon vb hizmetlerin sağlanması site hizmetlerini oluşturmaktadır.

Etkinlik düzenleyici: Site vasıtasıyla kendi adına ya da tüm internet kullanıcılarına duyurulmak üzere genel olarak eğlence, spor, sanatsal ya da kültürel etkinlik oluşturan ve siteye üye olan kullanıcı gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Etkinlik; Sitede duyurusu yapılan sanat, spor, müzik, eğlence ya da kültürel amaçlı ücretli ya da ücretsiz tüm sosyal aktivitelerdir.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve/veya Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan etkinlik düzenleyiciler de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişidir

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, ED tarafından satışa arz edilen bilet satış hizmetlerinden yararlanan Kullanıcıdır.

Katılımcı: Site üzerinden herhangi bir etkinliğe rezervasyon yaptırarak ve/veya herhangi bir etkinlikten rezervasyon hizmeti satın alarak etkinliğe katılım hakkı elde etmiş ve/veya bu işlemleri gerçekleştirmiş kişilerin haklarını devrettikleri gerçek veya tüzel kişilerdir. Katılımcılar aynı zamanda site kullanıcısı olabilirler.

Platform: Etkinlik düzenleyicilerin organizasyon düzenlemesine, bu etkinlikleri duyurmasına, etkinlikler için rezervasyon hizmeti sunmasına, etkinlik bedelini tahsil edebilmesine, kullanıcıların etkinlikleri inceleyebilmesine, seçmiş oldukları etkinliklere katılmak için rezervasyon adeti seçebilmesine ve ödeme yapabilmesine, etkinliklere giriş yapabilmeleri için biletin elektronik posta veya mobil uygulama bileti olarak gönderilebildiği kullanıcılar tarafından kullanılan yazılım önyüzüdür.

Bilet Satış Sistemi: Etkinliklerin rezervasyon bedellerinin belirlendiği, kullanıcılar ve/veya katılımcılar tarafından, sitenin anlaşmalı olduğu ödeme platformunun web pos/sanal pos hizmeti kullanılarak ödemesinin yapılabildiği, yapılan ödeme karşılığında da rezervasyon kaydının oluşturularak, katılımcı ve/veya kullanıcılara rezervason/bilet/davetiye vb. bilgilerinin mobil uygulama bileti ve/veya elektronik posta yolu ile ulaştırılabildiği işlemleri sağlayan yazılımdır.

Havuz Hesap: Etkinlik Fabrikam tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.

Rezervasyon Ücreti: Etkinlik düzenleyicilerin, düzenledikleri etkinliklere kullanıcıların katılabilmesi için belirlemiş oldukları bedeldir.

Toplam ücret: Etkinliklerin rezervasyon ücretleri ile her bir rezervasyon için hesaplanan hizmet bedellerinin vergiler dahil toplamıdır.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Site'nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve Etkinlik Fabrikam tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisi sağlanamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile Etkinlik Fabrikam tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Etkinlik Fabrikam tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı ve Etkinlik Fabrikam’ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, Etkinlik Fabrikam’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Etkinlik Fabrikam'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Etkinlik Fabrikam tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Etkinlik Fabrikam’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. Etkinlik Fabrikam, Kullanıcı'lar tarafından EtkinlikFabrikam.com sitesine iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, site üyelerine veya etkinlik düzenleyicisine taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, Etkinlik Fabrikam’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Etkinlik Fabrikam, Site üzerinden, Etkinlik Fabrikam’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Etkinlik Fabrikam tarafından sağlanmış olabilir ve link ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Etkinlik Fabrikam’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) Etkinlik Fabrikam’ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Etkinlik Fabrikam ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Etkinlik Fabrikam ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Etkinlik Fabrikam sorumlu tutulamaz.

h) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Etkinlik Fabrikam’ın, Etkinlik Fabrikam’ın yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da etkinlik düzenleyicisi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Etkinlik Fabrikam, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Sitenin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Etkinlik Fabrikam’ın 3. Kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da kullanıcıya bedelli ya da bila bedel devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Etkinlik Fabrikam’ın kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Etkinlik Fabrikam’ın hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; etkinlik düzenleyicisi tarafından site üzerinden duyurulan etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 3 iş günü içinde etkinlik katılımcılarının Etkinlik Fabrikam’a durumu bildirmeleri gerekir. Bildirim sonrası Etkinlik Fabrikam tarafından yapılacak kontrol sonucunda etkinliğin gerçekleşmediğinin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış katılımcılara ücretleri, Etkinlik Fabrikam tarafından katılımcıların kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Belirtilen sürede, etkinlik veya ED hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle ED’ye transfer edilir.

k) Etkinlik Fabrikam, ED adına bu sözleşmeye istinaden bilet satar ve bilet başı komisyon bedeli alır. Ancak, etkinlik programının iptali, ertelenmesi ya da etkinliğin herhangi bir sebeple katılımcıların beklendiği şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Etkinlik Fabrikam’ın bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde katılımcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Etkinlik Fabrikam hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine ,etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Etkinlik Fabrikam’ın 3. Kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da kullanıcılara karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

l) Etkinlik Fabrikam, sitenin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Etkinlik Fabrikam, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad, taahhüt vermemektedir. Site ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Etkinlik Fabrikam, site üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Etkinlik Fabrikam, sitenin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Etkinlik Fabrikam sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

m) Etkinlik Fabrikam, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Etkinlik Fabrikam, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

n) Etkinlik Fabrikam tarafından Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Etkinlik Fabrikam ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmalarına engel olabilir, bilet/davetiye/katılım hakkı siparişini iptal edebilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

o) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Etkinlik Fabrikam’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Etkinlik Fabrikam kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için sitesinde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve sitesini istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Etkinlik Fabrikam tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Etkinlik Fabrikam tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

5.2. Etkinlik Düzenleyicisinin Hak ve Yükümlülükleri

“Etkinlik düzenleyicisi aynı zamanda site kullanıcısı olabilir ancak etkinlik düzenleyen olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder”

a) ED site hizmetlerini ve platformunu kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler ve/veya tüm site kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.

b) ED işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamiyle gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

c) ED hiçbir şekilde site üzerinden legal olmayan etkinlikler düzenlemeyeceğini her etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve site kullanıcılarına veya Etkinlik Fabrikam’a karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) ED, biletlerin satışı üzerinde KDV nin hesaplanıp hesaplanmayacağına karar vermekle sorumludur. Etkinlik Fabrikam bu tür konular için sorumluluk kabul etmez. Eğer ED bilet satışı üzerine KDV (BK veya diğeri)eklemekle sorumluysa, ED websitesinde bilet fiyatlarını ayarlarken KDV (örnek, toplam) ücretinide içermelidir. Lütfen unutmayın, Etkinlik Fabrikam'ın üzerine ekleyeceği, kendi ücreti herhangi bir KDV'den ayrıdır.

e) ED’nin rezervasyon satışı sonucu elde etmiş olduğu KDV ve diğer vergiler düşültükten sonraki hasılat, etkinlik katılımcıları tarafından herhangi bir itiraz, şikayet, ihbar gelmediği ve/veya Etkinlik Fabrikam tarafından taspit edilmediği takdirde, Etkinlik Fabrikam tarafından, etkinlik gerçekleştikten sonra 5. İş günü içerisinde, ED’nin profil bilgilerinde belirtmiş olduğu IBAN numarasına veya Paypal email adresine transfer edilir. ED’nin herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinlik katılımcılarına ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk katılımcılara karşı etkinlik düzenleyicisine aittir.

f) Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri ED tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya etkinliğin başlaması ile birlikte site üzerinde bu etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.

g) Etkinliğe ilişkin kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk etkinlik düzenleyicisine aittir.

h) ED, bu sözleşme ile Etkinlik Fabrikam'ın kendi adına bilet satışına yetkili olan ticari bir temsilci olduğunu kabul eder. Etkinlik Fabrikam bilet üzerinde yazılı bedel dışında etkinliklere ilişkin hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. 

i) Etkinlik Fabrikam etkinliklere kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi kendi sitesindeki platformu üzerinden gerçekleştiği için etkinlik organizasyonun tarafı olmayıp, Kullanıcılara, etkinlik düzenleyicisine ya da 3. Kişilere karşı organizasyon yüzünden hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) Sitede bulunan rezervasyon ücretleri tamamen ED’ler tarafından belirlenmektedir. Etkinlik Fabrikam’ın rezervasyon ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.

k) Etkinlik Fabrikam, her bir rezervasyon karşılığında belirlemiş olduğu hizmet bedellerini, rezervasyon ücreti üzerine ekler ve kullanıcılara sunar.

l) Site üzerinde elde edilen hasılatın ED’lerin siteye kaydetmiş oldukları hesaplara transfer edilmesi için gereken minimum tutar 10 TL(Vergiler Dahil) olmalıdır.

m) Sitede ücretli etkinlik düzenleyebilmek için her bir etkinliğin kapasitesi minimum 10 kişi, rezervasyon ücretlerinin de minimum 1 TL olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında etkinlik düzenlenemez.

n) Kapasitesi 10 kişi olan ve minimum 1 TL’lik fiyatla gerçekleştirilen etkinliklerde tüm kapasite satılmadığı durumda etkinlik gerçekleşse dahi, etkinlik iptal edilmiş sayılarak katılımıcılara ödemiş oldukları ücretlerden rezervasyon bedelleri iade edilir. Hizmet bedelleri iade edilmez. Katılımcı bu durumda Etkinlik Fabrikam’dan herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi etkinliklerin risk değerlendirmeleri katılımcıların sorumluluğundadır.

o) Fatura gönderimi için; toplam 49 TL + KDV tutarına kadar hizmet bedeli karşılığı fatura gönderimleri için 5,9 TL + KDV kargo ücreti Etkinlik Düzenleyicilerin hasılatından tahsil edilir.50 TL + KDV ve üzeri hizmet bedeli karşılığı faturaların gönderimleri ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

ö) ED'ler EtkinlikFabrikam.com aracılığıyla biletlerini sattıkları bir etkinliği, başka bir bilet satış sisteminde veya başka bir bilet satış firması aracılığıyla satamazlar.

6) Diğer Hükümler

6.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Etkinlik Fabrikam’ın telif haklarına tabi çalışmalar) Etkinlik Fabrikam’a ait olarak ve/veya Etkinlik Fabrikam tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Etkinlik Fabrikam Hizmet'lerini, Etkinlik Fabrikam bilgilerini ve Etkinlik Fabrikam’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Etkinlik Fabrikam’ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Etkinlik Fabrikam'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Etkinlik Fabrikam’ın, Etkinlik Fabrikam Hizmet'leri, Etkinlik Fabrikam’ın bilgileri, Etkinlik Fabrikam’ın telif haklarına tabi çalışmalar, Etkinlik Fabrikam’ın ticari markaları, Etkinlik Fabrikam ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı sözleşmesinin son 4 maddesi Gizlilik Politikamız sayfasında yer almaktadır.