Gizlilik ve Güvenlik Politikamız
 

Güvenlik Politikamız:


1. Etkinlik Fabrikam, Thawte 128 bit SSL sertifikası kullanır. Yani ödeme sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler ödeme esnasında şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır.

2. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle kaydedilmez.

3. Etkinlik Fabrikam, Türkiye'nin en yaygın ve güvenli online ödeme altyapılarından birine sahip olan Yapı Kredi Bankası Sanal POS'unu kullanmaktadır.

4. Dünyada ödeme açasından en güvenli sistem olan Paypal ödeme sistemi de Etkinlik Fabrikam'da mevcuttur.

 


Gizlilik Politikamız:


1. Etkinlik Fabrikam, kullanıcıların www.etkinlikfabrikam.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve Etkinlik Fabrikam Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen Etkinlik Fabrikam veri tabanında gizli olarak tutulmaktadır. Etkinlik Fabrikam, kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,

B) Etkinlik Fabrikam kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

C) Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (takip ettiği, bilet aldığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

D) Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.


2. Gerçek veya tüzel kişilerin kendileri ile alakalı kişisel veri mahiyeti taşıyan bilgileri www.etkinlikfabrikam.com sitesine üye olmak ve hizmetlerinden yararlanmak amacıyla girmeleri, kişisel verilerini kendi iradeleri ve istekleri doğrultusunda vermiş oldukları kabulünü taşımaktadır. Başkası tarafından kendi kişisel verilerinin sitemize giriş yapılması hiçbir şekilde Etkinlik Fabrikam’ın sorumluluğunda değildir. Kendi istemi dışında bu verilerin girildiğinin tespitini ve araştırmasını yapmak Etkinlik Fabrikam’ın sorumluluğu kapsamında değildir.

3. Etkinlik Fabrikam, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve hedefli pazarlama hizmeti sağlamak amacıyla kullanabilecek ve sadece müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışma yapılması amacıyla 3. Kişiler ile paylaşabilecektir. Ancak; idari veya mahkeme kararı nezdinde gelen resmi bir yazıya istinaden kişisel verilerin kamusal alana aktarımı hukuki addedilecek ve Etkinlik Fabrikam tarafından kişisel verilerin aktarımının sağlanacak ve Etkinlik Fabrikam’ın bu hususta kullanıcılara karşı bir sorumluluğu olmayacaktır.

4. Etkinlik Fabrikam, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizili bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Etkinlik Fabrikam’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.etkinlikfabrikam.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Etkinlik Fabrikam’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

5. Etkinlik Fabrikam’ın, iflas, birleşme, devralma, yeniden organizasyon ya da varlıkların satışına dahil olması durumunda, bilgileriniz, bu işlemin bir parçası olarak satılabilir ya da aktarılabilir. Bu gizlilik politikasındaki sözler, yeni varlığa aktarımla bilgilerinize uygulanacaktır.

6. Kamuya açık yorumlarınız, profil notlarınız, resimleriniz, içeriğiniz ya da belirli bir bağlantıyı tıklatan, kullanıcıların sayısı (bir kişi bile olsa) gibi özel olmayan, toplanan ya da diğer kişisel olmayan bilgiler Etkinlik Fabrikam tarafından paylaşılabilecektir, ifşa edilebilecektir.

7. Etkinlik Fabrikam, kullanıcılara ve kullanıcıların www.etkinlikfabrikam.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını(Kurabiye – Cookie) kullanarak elde edilebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

8. Etkinlik Fabrikam burada düzenlenen maddeleri hüküm ve şartları mevzuat değişikliği ya da idari düzenlemeler kapsamında tek taraflı olarak değiştirme hakkını kendisinde saklı tutar.


Kullanıcı sözleşmesinin son 4 maddesi:

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

Etkinlik Fabrikam, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Etkinlik Fabrikam, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Etkinlik Fabrikam için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Etkinlik Fabrikam'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Etkinlik Fabrikam, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Etkinlik Fabrikam’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, site hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) ED’lerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

e) ED’lerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi